ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಬಂದ 2020ರ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು

-ಡಾ.ಟಿ.ಎಸ್.ಚನ್ನೇಶ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಿಂಗಳಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್‍ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆತ ಜನಿಸಿದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಯೇ ಈ ವರ್ಷದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.