ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಭಾವ!

-ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಿಂತ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ, ಇದು ಹೇಳೋಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸೋಮಿ ಕಡೆ ವಾಲಿ, ‘ಮೈ ಕೈ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.