ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲದ ದೇಶ

ಇವು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಗಳು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳಿರಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ದೇಶ/ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜ್ವಲಂತವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್, ಜಿ.ಸ್.ಟಿ, ಜಯಂತಿಗಳು, ಹಿಂದೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.