ಹೊರಗಿನವರಾಗಿಯೆ ಉಳಿದ ಎ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್

ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮನ್ನಣೆ ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಕವಿಗಳ ಅಥವಾ ಚಿಂತಕರ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.