ಹೊರಗಿನ ಮರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸಹಜಕೃಷಿಯೇ ಪರಿಹಾರ

-ಧರ್ಮರಾಜ್ ಯಲ್ಲದಕೆರೆ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಸಿರುಕ್ರಾಂತಿ ಆಪೆೀಷನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಏನಿದ್ದರೂ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.