ಹೊಸ ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ‘ಅಗಣಿತ ಅಲೆಮಾರಿ’

-ಎಂ.ಎಸ್.ಆಶಾದೇವಿ ರವಿ ಹಂಜ್ ಅವರ ಈ ಕೃತಿ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತಗಳನ್ನು `ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸೈಡರ್’ ಆಗಿ ನೋಡಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. `ಅನ್ಯ’ವನ್ನು ಕುರಿತ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು `ಸ್ವ’ವನ್ನು ಕುರಿತ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.