2ನೇ ಶೀತಲ ಸಮರ

ಅಮೆರಿಕಾ-ಚೀನಾ ಸುಂಕಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಶೀತಲ ಸಮರಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೇ?20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕಾ-ರಷ್ಯಾಗಳ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೂಈಗಿನಅಮೆರಿಕಾ-ಚೀನಾ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೂಇರುವವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಚೀನಾದಏಕಪಕ್ಷೀಯರಫ್ತುಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೆಟೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಡಾನಲ್ಡ್‍ಟ್ರಂಪ್‍ರವರ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.