ಒಡೆದ ಮನದಲ್ಲಿ ಉರಿವ ಕೋಮುಕೆಂಡ!

ಒಡೆದ ಮನದಲ್ಲಿ ಉರಿವ ಕೋಮುಕೆಂಡ!

ನಾನಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಯೊಂದರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ತಮ್ಮ… You must be logged in to view this content. Please click here to Login