ಸರಣಿ ಪಾತಕಿಗಳು

ಸರಣಿ ಪಾತಕಿಗಳು

ನಾನು ಹೇಳಹೊರಟಿರುವುದು ಚೈನ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮಾ ಲೋಕದ ಪ್ರಭೂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಇವರ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರಿ ಲಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಲೋಕದವರ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ… You must be logged in to view this content. Please click here to Login